Zakres usług

Kancelaria adwokacka Katarzyny Agackiej świadczy klientom pomoc prawną na terenie całego kraju, a także osobom mieszkającym na stałe poza granicami Polski, którzy potrzebują pomocy prawnej na terenie Polski. Wówczas nie ma konieczności przyjazdu do Polski, by zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy, a współpraca odbywa się głównie poprzez kontakt telefoniczny bądź aplikacje internetowe (także Messanger, WhatsApp) czy drogą e-mailową lub tradycyjną pocztą.

Często klienci tacy oczekują pomocy w przeprowadzeniu sprawy o rozwód, reprezentacji w sprawach dotyczących podwyższenia alimentów, a także w uzyskaniu wypisu o karalności z Krajowego Rejestru Karnego, pomocy u uchyleniu listów gończych i tymczasowego aresztu, prowadzeniu spraw karnych, a także we wszelkich formalnościach związanych z zakupem nieruchomości, w tym również stawiennictwie za klienta na akcie notarialnym czy sprawach związanych z obroną przed niesłusznie prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi. Kierujemy się zasadą transparentności prowadząc tak sprawy, by klient był na bieżąco informowany o sprawie, by prowadzenie sprawy nie było dla niego niewiadomą, a wynik zaskoczeniem.

Świadczyliśmy pomoc prawną Polakom mieszkającym w USA, Australii, Grecji, Cyprze a także w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii czy Niemczech.

Wynagrodzenie kształtuje umowa Adwokata z klientem. Może być ono ustalone na podstawie ustalonego ryczałtu, godzinowo lub mieszanie.

Kancelaria ma podpisane umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi t.j. D.A.S. oraz PZU S.A. i świadczy pomoc prawną rozliczaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach zawartych z klientami umów ubezpieczenia od pomocy prawnej.

 

 Dbamy o stały i intensywny rozwój naszej kadry, szkolimy się, praktykujemy, poszerzamy nasze horyzonty poznając także inne systemy prawne, abyście mieli najlepszą i najdokładniejszą opiekę prawną.

ANALIZA UMÓW DEWELOPERSKICH i SPORY Z DEWELOPERAMI

Zdając sobie sprawę jak trudną i ważną w życiu jest decyzja dotycząca zakupu nieruchomości, a także fakt, że zazwyczaj umowy deweloperskie są przygotowywane przez deweloperów na ich potrzeby  i często zawarte w nich zapisy zostają narzucane i wprowadzane do umowy bez ich omówienia z przyszłymi nabywcami, pomagamy w sporządzaniu i konsultujemy projekty umów deweloperskich zarówno podczas bezpośredniego spotkania, jak i poprzez środki komunikacji na odległość.

Na życzenie Klienta również bierzemy udział przy podpisywaniu aktów notarialnych zarówno dotyczących umów deweloperskich jak i przenoszących własność.

POMOC PRAWNA W SPRZEDAŻY/ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy i dokonujemy analizy umów dotyczących czynności prawnych związanych z nieruchomościami, a także zapewnimy Klientowi wsparcie podczas samego aktu notarialnego.

Ponadto oferujemy pomoc i zastępujemy Klienta u notariusza, gdy z różnych przyczyn (choroba, nieobecność) nie może stawić się na sporządzeniu umowy.

NALEŻNOŚCI CZYNSZOWE, ZALEGŁOŚCI

Bardzo często trafiają do nas Klienci, wobec których wydano nakaz zapłaty czy wyrok zobowiązujący do zapłaty znacznych kwot za korzystanie z mieszkania, w którym w tym okresie nie mieszkali. Mimo, że sprawa została przeprowadzona bez ich udziału, po analizie sprawy i konkretnego stanu faktycznego, skutecznie podejmujemy działania celem uchylenia niekorzystnego orzeczenia oraz przeprowadzenia postępowania ponownie, z  udziałem klienta i przysługującego mu
prawa do obrony. W wielu przypadkach osiągamy zamierzone efekty w postaci oddalenia niezasadnych żądań lub znacznego zmniejszenia kwot, które należy
zapłacić.

Podobnie sprawy związane z windykacją niesłusznych należności również zostają wyjaśnione, a Klient ma szansę korzystać ze swojego prawa do obrony.

 W szczególności zajmujemy się przygotowaniem:

  • Zażaleń,
  • Wniosków o przywrócenie terminu do złożenia środka zaskarżenia,
  • Sprzeciwów od nakazów zapłaty czy wyroków zaocznych
  • Apelacji i skarg kasacyjnych

Ponadto reprezentujemy właścicieli lokali w sporach o zapłatę czynszu czy innych należności za korzystanie z ich lokalu nie tylko wobec najemców, ale też osób faktycznie zamieszkujących w lokalu.

POMOC PRAWNA W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ

SPORY ZE SPÓŁDZIELNIĄ/WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Sporządzamy umowy (najmu, zlecenia, na media itp.), a także pomagamy przy wypowiadaniu umów oraz pomagamy w prowadzeniu bieżących spraw nieruchomości.

Często występujemy w imieniu Klienta w sporze we wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową w zakresie spraw związanych z naliczanymi opłatami czy zarządzaniem nieruchomością i podejmowaniem decyzji co do części wspólnych.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI/ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Wiemy jak trudnym i skomplikowanym procesem jest współpraca w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Nie zawsze współwłaściciele mają podobne zdanie i zapatrywanie na decydowanie o nieruchomości, wówczas nierzadko dochodzi do konfliktów i konieczności rozstania się. Wówczas doradzamy, świadczymy pomoc w zarządzaniu udziałem w nieruchomości,  ostatecznie występujemy na drogę sądową z żądaniem podziału nieruchomości czy zniesieniem współwłasności dbając, by interes i oczekiwania Klienta był uwzględniony w orzeczeniu Sądu.

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI/DROGI KONIECZNEJ

Kancelaria pomaga w prowadzeniu negocjacji, spraw sądowych oraz zawieraniu ugód o ustanowienie służebności czy ustanowienie dla nieruchomości drogi koniecznej czy służebności przesyłu posiadając doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, w których równie ważnym aspektem jest dbanie o uzyskanie jak najkorzystniejszego ustanowienia tych ograniczonych praw rzeczowych za adekwatnym wynagrodzeniem.

EKSMISJA , USTANOWIENIE LOKALU SOCJALNEGO

Mamy doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu stron w postępowaniach o opróżnienie i opuszczenie lokalu (o eksmisję). Reprezentujemy w sądzie zarówno strony domagające się opuszczenia lokalu jak również osoby, wobec których wszczęto postępowania o opuszczenie lokalu, wówczas staramy się pomóc w uzyskaniu lokalu socjalnego o ile występują ku temu przesłanki.

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

W ramach świadczonej pomocy prawnej prowadzimy również sprawy dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów zarówno domagających się stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, jak i właścicieli nieruchomości, wobec których takie postępowania zostały skierowane.

WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU

Nierzadko mamy także do czynienia ze sprawami, w których konieczna jest pomoc w uzyskaniu prawa do lokalu po zmarłej bliskiej osobie, która dotychczas korzystała na atrakcyjnych warunkach z lokalu mieszkalnego w ramach umowy najmu (w głównej mierze z Miastem).

Występujemy wówczas w imieniu Klienta do właściciela lokalu o respektowanie prawa do wstąpienia w ten stosunek najmu lub też, w sytuacjach spornych, występujemy do sądu o ustalenie istnienia tego prawa.

ROZWÓD / SEPARACJA

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu często skomplikowanych spraw rozwodowych. Do tego typu spraw podchodzimy z profesjonalizmem, ostrożnością ale również z odwagą mającą na celu wykazanie przyczyn zawinienia w rozpadzie małżeństwa naszych Klientów. Wiedząc, że prowadzenie tego typu spraw wymaga cierpliwości oraz stanowczości do każdej sprawy podchodzimy z wyrozumiałością, empatią i należytym szacunkiem. Jako, że sąd rozwodowy również orzeka o WŁADZY RODZICIELSKIEJ, KONTAKTACH czy ALIMENTACH, świadczone przez nas usługi są kompleksowe i mają na celu rozwiązanie wszystkich kwestii pomiędzy małżonkami czy rodzicami.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub też po wprowadzeniu do małżeństwa ustroju rozdzielności majątkowej zajmujemy się prowadzeniem i doradztwem w zakresie najkorzystniejszego dla Klienta podziału majątku zgromadzonego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

ALIMENTY

Kancelaria doradza oraz reprezentuje strony nie tylko w postępowaniach o ustalenie lub zwiększenie kwoty już ustalonych alimentów ale także reprezentuje strony będące zobowiązane do łożenia alimentów w postępowaniach o zniesienie lub obniżenie tych świadczeń.

KONTAKTY

WŁADZA RODZICIELSKA

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

Podobnie jak w sprawach o ROZWÓD, sprawy o unieważnienie małżeństwa należą do spraw, które wymagają szczególnego podejścia i przeprowadzenia w sposób najmniej dotkliwy. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o unieważnienie małżeństwa, które to sprawy wymagają wnikliwego rozeznania.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Jeżeli osoba z Państwa najbliższej rodziny jest chora, wymaga pomocy i nie radzi sobie w prowadzeniu swoich spraw, wówczas instytucja ubezwłasnowolnienia jest pożądanym sposobem pomocy takiej osobie. Wbrew powszechnie panujących negatywnych opinii na temat ubezwłasnowolnienia, osoba ubezwłasnowolniona otrzymuje dzięki niej ochronę swojego majątku oraz osobę przybraną jej do pomocy (kuratora) by czuwał nad zapewnieniem jej wszelkich niezbędnych potrzeb.

UZYSKANIE WIZY DLA OBCOKRAJOWCÓW

POMOC PODEJRZANEMU w postępowaniu przygotowawczym

Uważamy, że jedną z najważniejszych i kluczowych dla dalszego toku sprawy jest podjęcie właściwej obrony już na samym początku postępowania przy pierwszym przesłuchaniu. Brak rozeznania osoby przesłuchanej w procedurze, a także nieraz stres i niepewność powodują, że popełnia się błędy, które na późniejszym etapie są już bardzo trudne do naprawienia czy zniwelowania.
Dlatego też polecamy skorzystanie czy to z porady prawnej przed przesłuchaniem, którą oferujemy celem całościowego rozeznania sprawy, przyjęcia linii obrony, a także zapoznajemy klienta z przysługującymi mu prawami, ale także świadczymy pomoc w postaci udziału na przesłuchaniu z Klientem.

OBRONA SĄDOWA

W sytuacji, w której akt oskarżenia trafia do sądu udział adwokata w rozprawach sądowych wydaje się konieczny. Adwokat na każdym etapie postępowania sądowego, w sposób rzetelny dba o zachowanie praw oskarżonego. Potrafię zdecydowanie bronić interesów osób, których reprezentuję, pilnuję prawidłowego przebiegu procesu, opracowuję i wdrażam uzgodnioną z Klientem linię obrony. Adwokat wnikliwie przesłuchuje świadków oraz poddaje dokładnej analizie opinię biegłych specjalistów wydaną w sprawie. Świadczymy także pomoc w sporządzaniu apelacji i kasacji.

POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM

Proponujemy również usługi prawne w sprawach karnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem, reprezentując i dbając o ich interesy. Udział adwokata na etapie dochodzenia czy śledztwa zapewnia szczegółowe zbieranie dowodów w sprawie oraz pozwala na ochronę interesów pokrzywdzonego. Przygotowujemy pisma procesowe i wnioski dowodowe. W przypadku odmowy ścigania lub umorzenia postępowania przygotowawczego, pomagamy skutecznie zaskarżyć takie postanowienie i reprezentować pokrzywdzonego przed sądem. Udział adwokata zwiększa szanse naprawienia szkody lub uzyskania nawiązki za krzywdę wyrządzoną przestępstwem. Występujemy także w charakterze oskarżyciela posiłkowego, czy sporządzamy subsydiarny akt oskarżenia oraz prowadzimy postępowanie, w której występujemy w roli oskarżyciela (subsydiarnego czy posiłkowego).

POMOC PO WYDANIU WYROKU

Pomagamy także osobom, wobec których już wydano prawomocne wyroki. W postępowaniu wykonawczym pomagamy w uzyskaniu odroczenia wykonania kary, przerwy w karze czy warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Pomagamy sporządzić wniosek oraz przebrnąć przez postępowanie o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw. obroża).

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE

Osoby, które w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji zostały uniewinnione lub skazane na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną wykonaniem względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. Odszkodowanie przysługuje także gdy po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

WYROK ŁĄCZNY

Pomagamy osobom, które zostały skazane prawomocnymi kilkoma wyrokami jednego lub różnych sądów i zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Wydanie wyroku łącznego zastępuje pojedyncze wyroki, a skazany odbywa jedną karę wskazaną w wyroku.

ZAPYTANIA O KARALNOŚĆ (KRK)

Świadczymy usługi w zakresie wystąpienia w imieniu klienta o zapytanie o karalność/niekaralność do Krajowego Rejestru Karnego. Po uzyskaniu takiej informacji analizujemy z Klientem otrzymane wyniki oraz proponujemy możliwe rozwiązania celem złagodzenia sytuacji Klienta.

POSTĘPOWANIE ENA

Występujemy także w spawach o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Gros spraw Kancelarii to sprawy o zapłatę, w tym także o zapłatę odszkodowania za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, za złe warunki osadzonych.

Uzyskiwanie odszkodowania czy zadośćuczynienia za błędy lekarskie, zaniedbania w leczeniu lub za szkodę doznaną w wyniku wypadku od ubezpieczyciela stanowi dla Kancelarii priorytet zważywszy na skalę problemu, kierowanie roszczeń zazwyczaj wobec znacznie silnego przeciwnika (głównie wobec szpitalowi lub towarzystwu ubezpieczeniowemu) oraz dotychczasową praktykę orzeczniczą, która bardzo zachowawczo i nadal z ostrożnością podchodzi do kwestii wysokości zasądzanych kwot. Kancelaria z powodzeniem prowadzi tego typu sprawy, a z uwagi na specyfikę tematyki ze szczególną starannością i drobiazgowością podchodzi do kwestii medycznych.
Również wielokrotnie kancelaria występowała przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowań czy zadośćuczynień za szkody poniesione czy też na osobie (powstałe najczęściej w wyniku upadków na chodnikach, drogach) czy też w mieniu (głównie w wyniku kolizji drogowych ale także innych zdarzeń).

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

NARUSZENIE WŁASNOŚCI, POSIADANIA

REKLAMACJE

SPADKI, ZACHOWEK

Posiadamy także bogate doświadczenie w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku czy na mocy ustawy czy też w drodze testamentu. Szczegółowo omawiane są zapisy testamentu i jakie rodzą konsekwencję, a także pomagamy w prowadzeniu spraw o unieważnienie testamentu czy też o zapłatę zachowku, bądź podejmujemy się obrony przed zasądzeniem takiego zachowku.

Kancelaria prowadzi także liczne sprawy i negocjacje w zakresie działu spadku mając na względzie w pierwszej kolejności dążenie do polubownego, ugodowego załatwienia sprawy.

Adwokat Katarzyna Agacka jest także mediatorem, wpisana jest na listę mediatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Posiada również uprawnienia mediatora w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Od kilku lat w ramach prowadzonego przez nią INSTYTUTU MEDIACJI z powodzeniem prowadzi postępowania mediacyjne w ww. sprawach zlecone przez sąd ale także umowne.

Nabyte w ten sposób doświadczenie oraz uczestnictwo w szeregu szkoleń z tego zakresu wykorzystuje także w pracy adwokata, gdzie dąży w pierwszej kolejności do pomocy klientowi w rozwiązaniu problemu w formie polubownej.

Adwokt Katarzyna Agacka pomaga w sformułowaniu ugód, a także uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych wspierając Klienta w wypracowaniu najkorzystniejszego dla niego rozwiązania sprawy.

Call Now Button